Περισσότερες λεπτομέρειες στην Αναζήτηση Υπεραγορών.

Εισαγωγή

Για σκοπούς αυτής της πολιτικής, C.A.C. Papantoniou Trading Ltd, "Η Εταιρεία", με αριθμό εγγραφής Η.Ε. 211975, ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος "Παπαντωνίου Σούπερμαρκετ" ("Παπαντωνίου") είναι ο ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων. Για την Εταιρεία μας, ο σεβασμός και η προστασία των δεδομένων προσωπικού είναι η υψηλότερη προτεραιότητά μας. Εμείς λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχικά και οργανωτικά μέτρα για να είμαστε σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους νόμους.

Οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι και οι επισκέπτες της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι κατά την παροχή, συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους, και να θεωρούν ότι η εφαρμογή της προστασίας δεδομένων ως ένα χαρακτηριστικό της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται. Για την εταιρεία "Παπαντωνίου", η διασφάλιση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της συνεχιζόμενης προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών της και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και να εφαρμόζει αυτή την πολιτική.

Η τρέχουσα ανακοίνωση πολιτικής είναι μια σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών, εργαζομένων και επισκεπτών μας για να τους παρέχουμε υπηρεσίες, να τους ενημερώνουμε για νέες προσφορές, και να προωθούμε νέες υπηρεσίες μέσω της χρήσης κατάλληλων εργαλείων ασφάλειας και τεχνικών. Η εταιρεία στοχεύει επίσης στο να τους ενημερώσει για τα δικαιώματα τους σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο.

Η εταιρεία Παπαντωνίου διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει ή να επικαιροποιήσει αυτή την πολιτική χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Όταν η τροποποίηση λάβει χώρα, εμείς θα καταστήσουμε διαθέσιμες κατόπιν αίτησης προγενέστερες εκδοχές της, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι τροποποιήσεις. Αν αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν κομβικά στοιχεία αυτής της πολιτικής ή της σημασία της, εμείς θα σας κοινοποιούμε εκ των προτέρων για αυτές τις τροποποιήσεις.

Ερμηνευτικοί όροι χρησιμοποιούμενοι σε αυτή την πολιτική:

"Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα" είναι οποιαδήποτε πληροφορία μέσω της οποίας ένα άτομο είναι ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο. (Άρθρο 4(1) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

 "Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα" είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται με τη χρήση σε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η αποθήκευση, η χρήση, η δημοσιοποίηση τους σε τρίτα μέρη που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο όνομα και για λογαριασμό  της εταιρείας Παπαντωνίου για την επίτευξη συγκεκριμένου επιχειρηματικού σκοπού. (Άρθρο 4(2) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

"Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων" σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, ξεχωριστά ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπου οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο Κράτους-Μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. (Άρθρο 4(7) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

"Ο Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων" σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων. (Άρθρο 4(8) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

"Υποκείμενο Δεδομένων" σημαίνει το φυσικό πρόσωπο με τον οποίο τα δεδομένα σχετίζονται και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να ταυτοποιηθεί, δηλαδή μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με βάση έναν αριθμό ταυτοποίησης ή ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την ουσία με σωματικούς, βιολογικούς, ψυχικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς ή κοινωνικούς όρους.

"Νομική Βάση" είναι σύμφωνα με το άρθρο 6  Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η βάση στην οποία η επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνουν χώρα.

" Έννομα Συμφέροντα": Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την βελτίωση των υπηρεσιών "Παπαντωνίου" (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων) για εντοπισθεί απάτη και να διαφυλαχθούν τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας.

 1. Οι Βασικές Αρχές που διέπουν την Εξασφάλιση της Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 1. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων μόνο για επιχειρηματικούς σκοπούς και η προώθηση της βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται.

B.      Η Συλλογή και διαχείριση των απολύτως απαραίτητων δεδομένων για το σκοπό της επεξεργασίας.Γ. Η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και νομοθεσίες.

Δ. Η διατήρηση της διαφάνειας σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται όπως επίσης και την ειλικρινή ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων

Ε. Η λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σε σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται από εμάς.

 1. Πως η εταιρεία Παπαντωνίου συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία Παπαντωνίου συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με ποικίλους τρόπους.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται είναι οτιδήποτε παρέχετε άμεσα όταν συναλλάχθηκες με εμάς με τους τρόπους που ακολουθούν:

 1. Με την παροχή υπηρεσιών σε εμάς είτε με τη σύναψη σύμβασης είτε με τιμολόγηση.
 2. Με τη δημιουργία της δωροκάρτας Παπαντωνίου.
 • Με την εγγραφή στο ενημερωτικό φυλλάδιο μας
 1. Με το να επικοινωνείτε με εμάς ή συναλλάσθεστε με εμάς:
 • μέσω της ιστοσελίδας μας
 • μέσα από τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου
 • μέσω τηλεφώνου
 • μέσα από έρευνες πελατών
 • μέσω υποβολής παραπόνου
 • Διερευνώντας ατυχήματα που συμβαίνουν εντός των εγκαταστάσεων μας
 • Συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς (εντός των καταστημάτων ή μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης)
 1. Αποστέλλοντας βιογραφικά είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά
 2. Μέσω συστήματος CCTV που είναι εγκατεστημένο στους χώρους μας.
 • Η αποδοχή και η περιήγηση στον ιστότοπό μας μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή ορισμένων προσωπικών πληροφοριών μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων τεχνολογιών - cookies, αρχεία καταγραφής διακομιστή κ.λπ.
 • Κάνοντας λήψη και εγγραφή στην εφαρμογή μας (εφαρμογή Παπαντωνίου)
 1. Τι είδους Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από την εταιρία Παπαντωνίου

 

Η Παπαντωνίου συλλέγει μόνο τα απαραίτητα δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τον σκοπό της επεξεργασίας.

 1. Προσωπικές πληροφορίες: π.χ. Όνομα, φύλο, ταυτότητα, τίτλος, επάγγελμα, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση - στοιχεία για μέλη της οικογένειας, εθνικότητα, γλώσσα, επαγγελματική άδεια, φωτογραφία (σε περίπτωση νικητή διαγωνισμών), χώρος εργασίας, επαγγελματικό ιστορικό, κατάσταση υγείας.
 2. Στοιχεία επικοινωνίας: π.χ. Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Στοιχεία τράπεζας: π.χ. αριθμός τραπεζικού λογαριασμού / IBAN για άτομα που έχουν δικαίωμα πληρωμής από εμάς.
 1. Ιστοσελίδα: π.χ. Πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας.
 2. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μοιράζεστε μαζί μας: π.χ. για εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σε εσάς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
 1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση

Όπως προαναφέρθηκε, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο, επομένως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων  και τον Κυπριακό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

 1. Για την εκτέλεση σύμβασης: Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τη συγκεκριμένη νομική βάση σε υποθέσεις που αφορούν προμηθευτές ή/και συνεργάτες, με τους οποίους υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ.
 2. Για τήρηση νομικής υποχρέωσης: Υπάρχουν ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους που ισχύουν για εμάς και μάλιστα αποτελούν νομικές προϋποθέσεις. Τέτοιες υποχρεώσεις και προϋποθέσεις ενδέχεται να μας επιβάλλουν τις απαραίτητες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εξακρίβωση ταυτότητας, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις / δικαστικά διατάγματα και υποχρεώσεις αναφοράς φόρου ή άλλης νομοθεσίας.
 3. Για λόγους προστασίας των έννομων συμφέροντος μας: Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διαφυλάξουμε τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκουμε. Υπάρχει έννομο συμφέρον όταν έχουμε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Αλλά, ακόμη και τότε, δεν πρέπει να αντιτάσσετε άδικα ό,τι είναι σωστό και καλύτερο για εσάς.
 4. Με τη συγκατάθεσή σας: Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μετά από ρητή συγκατάθεσή σας. Παραδείγματα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μετά τη συγκατάθεσή σας είναι η αποστολή ενημερωτικού/προωθητικού υλικού από την εταιρεία Παπαντωνίου.
 1. Πως η εταιρεία Παπαντωνίου χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας

 

Προωθητικές προσφορές/ δράσεις: Εμείς θα θέλαμε να σας στείλουμε πληροφοριακό υλικό για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις καινούργιες προσφορές μας, διαγωνισμούς και άλλες παρεχόμενες προωθήσεις υπό τον όρο ότι έχουμε λάβει από εσάς ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή για αυτό.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να εξαιρεθείτε αυτού του τύπου επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται εντός κάθε επικοινωνιακής μεθόδου.

Ενδεχομένως, εμείς επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές οι οποίες να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού φυλλαδίου περιλαμβάνει προωθήσεις (προσφορές, εκπτωτικές προσφορές, διαγωνισμούς, κτλ.) όπως επίσης και προϊόντα της εταιρείας Παπαντωνίου και υπηρεσίες.

Με την συγκατάθεσή σας, εμείς αναλύουμε την αγοραστική συμπεριφορά σας στους ιστοτόπους που σχετίζονται με την εταιρεία Παπαντωνίου, στις εφαρμογές για κινητό, όπως και στα ενημερωτικά φυλλάδια μας. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τις περιοχές του αντίστοιχου ιστότοπου, της εφαρμογής για κινητό ή του ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο επισκεφτήκατε και τους συνδέσμους που ενεργοποιήσατε. Με αυτές τις πληροφορίες δημιουργούμε προφίλ χρηστών που ταξινομούνται ανά άτομο ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου η διαφήμιση προσφορών, ειδικά με τη μορφή ενημερωτικών δελτίων, διαφήμισης στον ιστότοπο και έντυπης διαφήμισης, να προσαρμόζεται καλύτερα στα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και να βελτιώσουμε τις προσφορές μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6(1) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εσείς μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να εξαιρεθείτε από αυτό τον τύπο επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες εντός της επικοινωνιακής μεθόδου.  Επεξεργασία δεδομένων για Μάρκεντινγκ/ Μελέτη Προφίλ: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό αποτελούνται από πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε και τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και/ ή συνάγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας. Εμείς μελετάμε όλες τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε γνώμη για το τι πιστεύουμε ότι μπορεί να χρειάζεστε ή τι σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το profiling, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα για να αξιολογήσουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, για να σας παρέχουμε με στοχευμένες πληροφορίες μάρκετινγκ σε σχέση με προϊόντα και/ή προσφορές. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένως τις προσωπικές σας πληροφορίες για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και τις προσφορές μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε την ρητή συγκατάθεση σας σε αυτό ή εάν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θεωρήσουμε είναι εντός του έννομου συμφέροντος μας να το πράξουμε. Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε σε οποιοδήποτε χρόνο την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου της δημιουργίας προφίλ, επικοινωνώντας με εμάς χρησιμοποιώντας την επικοινωνιακή μέθοδο που αναφέρεται πιο κάτω.  Αυτές οι μορφές επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή την εφαρμογή Παπαντωνίου. 

A. Κλειστό Τηλεοπτικό Κύκλωμα: Εμείς συλλέγουμε δεδομένα από κλειστό τηλεοπτικό κύκλωμα το οποίο έχουμε εγκαταστήσει στα καταστήματα μας μόνο για προστασία της υγείας των εργαζομένων, των πελατών και των           επισκεπτών της εταιρείας Παπαντωνίου όπως επίσης και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας.

B.Φωτογραφίες για διαφημιστικούς σκοπούς: Κάθε νικητής των διαγωνισμών της εταιρείας Παπαντωνίου φωτογραφίζεται όταν δέχεται δώρα αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς όπου οι φωτογραφίες τους ενδέχεται να μεταφορτωθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στα μέσα ενημέρωσης. Η ανάρτηση των φωτογραφιών λαμβάνει χώρα πάντα μετά από ρητή και σαφή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να ακυρώσετε τη δημοσίευση ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες εντός της κάθε επικοινωνιακής μεθόδου.

Γ. Η εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης: Είναι απαραίτητο για εμάς να επικοινωνήσουμε μαζί σας ούτως ώστε να μπορείτε να εισπράξετε τα προνόμιά σας από το πρόγραμμα επιβράβευσης καθώς και την δυνατότητά σας να συμμετέχετε σε ποικίλους κληρώσεις/διαγωνισμούς.

ΔΕπικοινωνία μαζί μας: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να σας βοηθήσουμε καλύτερα, όπως η βελτιστοποίηση της διαχειρίσεις παραπόνων, η ενημέρωση της πολιτικής των δεδομένων ασφαλείας σας, η συμμετοχή σε έρευνες ικανοποίησης.

Ε. Πολιτική Cookies: Χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό αποτύπωμά σας για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης του ιστοτόπου μας, τα ανώνυμα στατιστικά στοιχεία επισκεψημότητας, τα χαρακτηριστικά διαφήμισης του Google Analytics, και τη στόχευση των διαφημίσεών μας.

Έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε τα Cookies συνολικά ή εν μέρει από τον υπολογιστή σας, ακόμα μπορείτε να τοποθετήσετε ρυθμίσεις  για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν οι ιστότοποι έχουν ενεργοποιήσει cookies.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αν επιλέξατε να αποκλείσετε είτε να αποκλείσετε εν μέρει τα Cookies, ορισμένοι από τους ιστοτόπους μας ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμένεται.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξετε στην πολιτική για τα Cookies.

 1. Άλλοι Σκοποί

 

Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, εκτός εάν πιστεύουμε εύλογα ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε άλλο λόγο και ότι ο λόγος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για άσχετο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση η οποία μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εμείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας χώρις τη γνώση ή την συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, λοταν απαιτείται από το νόμο.

 1. Προστασία των Πληροφοριών σας

 

Η εταιρεία Παπαντωνίου εφαρμόζει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά, κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας. Αυτό επανεξετάζεται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα μέτρα παραμένουν αποτελεσματικά και ενημερωμένα μέσω της εσωτερικής εποικοδομητικής κριτικής καθώς και των τρεχουσών τεχνολογικών εξελίξεων.

 

 1. Διατήρηση Πληροφοριών

 

Η εταιρεία Παπαντωνίου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσει τη διατήρηση των Δεδομένων σας στο ελάχιστο δυνατό. Προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι τηρούμε τις νομικές μας υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για όσο διάστημα τις χρειαζόμαστε πραγματικά και μόνο για τους σκοπούς που αποκτήσαμε αρχικά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας όσο συνεχίζετε να αγοράζετε από εμάς ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και εάν αποφασίσετε να σταματήσετε τις αγορές σας από εμάς για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή, ώστε να μην χάσετε τα δικαιώματά σας εάν ξεκινήσετε να αγοράζετε ξανά από εμάς. Μετά από αυτό, είτε θα διαγράψουμε είτε θα ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο, ώστε να μην μπορούν πλέον να συνδέονται με το άτομο σας.

Σε περιπτώσεις όπου τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανώνυμα, θα προορίζονται μόνο για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, επομένως ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες επ' αόριστον χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή σας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, χρειάζεται να διατηρούμε βασικές πληροφορίες αναφορικά με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας (συμπεριλαμβανομένων της επικοινωνίας, της ταυτότητας, των οικονομικών πληροφοριών και των συναλλαγών) για έξι χρόνια από τη στιγμή που παύουν να είναι πελάτες για φορολογικούς σκοπούς.

Επιπλέον, εάν ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10, Ενότητα IV, θα είναι αδύνατο να τηρήσετε οποιαδήποτε από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως η εγγύηση προϊόντος, εκτός εάν διατηρείτε σχετικό έγγραφο που να παρέχει τις συμβατική υποχρέωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα σας: ανατρέξτε στην ενότητα 8 (Τα δικαιώματα των ατόμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία) παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

 

 1. Δίκτυα μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Οι αλληλεπιδράσεις σας με διάφορα χαρακτηριστικά μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γραφικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στον ιστότοπο είτε από τρίτο μέρος είτε φιλοξενούνται απευθείας από την Εταιρεία μας, διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που παρέχει αυτήν την υπηρεσία.

Ανάλογα με τις δικές σας ρυθμίσεις ή τις πολιτικές μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μηνυμάτων, όπως το Facebook, το Instagram ή το Twitter, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Παπαντωνίου και άλλους οργανισμούς. Θα πρέπει να ελέγξετε αυτές τις υπηρεσίες για να βεβαιωθείτε ότι είστε ευχαριστημένοι με την κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών.

 1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Ανηλίκων

 

Η προστασία και η διατήρηση της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων στην εταιρεία Παπαντωνίου είναι μείζονος σημασίας και προσπαθούμε να αποφεύγουμε να συλλέγουμε τέτοια δεδομένα.

 

Όταν και όπου είναι απαραίτητο να συλλέξουμε τέτοιες πληροφορίες, εφαρμόζουμε διαδικασίες κατάλληλες για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

Ειδικά για το πρόγραμμα επιβράβευσης των παιδιών μετά την επιβεβαίωση του προγράμματος αλληλεγγύης, τα ονόματα των παιδιών σκιάζονται με τρόπο που αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν από οποιαδήποτε δεδομένα των ανηλίκων

Εάν η ηλικία του ανηλίκου είναι κάτω των 14 ετών, ζητάμε πάντα τη συγκατάθεση τουλάχιστον ενός από τους  γονείς ή κηδεμόνες του/της σύμφωνα με την «Προστασία των Ατόμων από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και την Ελεύθερη Διακίνηση του Νόμου Δεδομένων 2018 (125 (I) / 2018).

 1. Μεταβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σου σε τρίτα μέρη

 

Η εταιρεία Παπαντωνίου στο πλαίσιο προώθησης των καλοπροαίρετων συμφερόντων των δραστηριοτήτων της, ενδέχεται να μοιράζεται πληροφορίες με προσεκτικά επιλεγμένους οργανισμούς που προσφέρουν ορισμένες υπηρεσίες απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργασιών της. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 • Εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών
 • Οργανισμοί Εκπαίδευσης
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Προμηθευτές στα πλαίσια των ατομικών ανταγωνισμών

Δεν κοινοποιούνται πληροφορίες σε κανέναν οργανισμό εκτός ΕΕ.

 

 1. Τα δικαιώματα των Υποκειμένων Των Δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων

Η εταιρεία Παπαντωνίου λαμβάνει σοβαρά υπόψη και προωθεί τα δικά σας δικαιώματα όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δικαιώματά σας, μπορείτε να το κάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στην ταχυδρομική διεύθυνση στο τέλος αυτής της πολιτικής.

Για τη δική σας ασφάλεια και για την πληρέστερη νομική συμμόρφωσή μας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας όταν ανταποκρινόμαστε σε υπάρχον αίτημα. Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον εαυτό σας, διατηρούμε το δικαίωμα επίσης να αρνηθούμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

 

 1. Δικαίωμα επανεξέτασης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς, τον σκοπό της επεξεργασίας και τυχόν τρίτους παραλήπτες.
 1. Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την άμεση διόρθωση και/ή συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς.

 

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας τα οποία είναι αποθηκευμένα σε εμάς, εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, αλλά δεν επιθυμείτε την διαγραφή των δεδομένων και χρειάζεστε δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών δικαιωμάτων ή σε περίπτωση που έχετε κοινοποιήσει την αντίρρησή σας για την εργασία αποκάλυψης.
 1. Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που είναι αποθηκευμένα από εμάς

 

Σημείωση: Κατά την άσκηση του δικαιώματος διαγραφής, ενδέχεται να μας ζητηθεί να διατηρήσουμε ή να αποθηκεύσουμε δεδομένα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, τις συμβατικές υποχρεώσεις, το δημόσιο συμφέρον, για τη θεμελίωση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Αυτά τα δεδομένα θα περιοριστούν αντί να διαγραφούν, έτσι ώστε να αποτραπεί η χρήση τους για άλλους σκοπούς.

Επίσης, αν ασκήσετε το δικαίωμα σας για διαγραφή και για να αποφύγετε την οποιαδήποτε ταλαιπωρία, σας επισημαίνουμε τις διατάξεις του άρθρου 6(6) πιο πάνω, σχετικά με τις εγγυήσεις προϊόντων.

 1. Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που μας έχετε παράσχει, το οποίο θα σταλεί σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή. Σε περίπτωση που ζητήσετε την απευθείας αποστολή των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα πραχθεί μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.
 1. Δικαίωμα αντίρρησης: Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία λόγω έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (f) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 • Δικαίωμα Ανάκλησης Συναίνεσης: Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, η οποία θα ανακληθεί για το μέλλον. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται μέχρι η ανάκληση να καταστεί νομικά έγκυρη δεν επηρεάζονται από αυτή. Ελπίζουμε να καταλαβαίνετε ότι η επεξεργασία της ανάκλησής σας ενδέχεται να διαρκέσει κάποιο χρόνο για τεχνικούς λόγους και ότι μπορεί να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς σε αυτό το διάστημα.

 

 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην Εποπτική Αρχή: Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ή εάν τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να μας ενημερώσετε ή να υποβάλετε το παράπονό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να μας γράψετε στην ταχυδρομική διεύθυνση που εμφανίζεται στο τέλος αυτού του εγγράφου για να το αξιολογήσουμε και για την εσωτερική μας βελτίωση ή εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας στο Γραφείο Προστασίας Δεδομένων http: //www.dataprotection.gov.cy, την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας Παπαντωνίου (ΥΠΔ) επιβλέπει τη συμμόρφωση με αυτή την πολιτική απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες αναφορικά με αυτήν τη πολιτική απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικές σας πληροφορίες, παρακαλούμε να  επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ως εξής:

 • Στείλτε μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ή

 • Γράφοντας μας στη διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεραγορές Παπαντωνίου

C.A.C. Papantoniou Trading Ltd

Λεωφόρος Ελλάδος 1

8020 Πάφος

Κύπρος

Λεωφόρος Ελλάδος 1
8020 Πάφος, Κύπρος

+357 26 936 600

[email protected]