Περισσότερες λεπτομέρειες στην Αναζήτηση Υπεραγορών.

Εισαγωγή

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, η C.A.C. Papantoniou Trading Ltd, «η Εταιρεία», με αριθμό μητρώου H.E. 211975, διαχειρίστρια του εμπορικού σήματος «Σούπερ Μάρκετ Παπαντωνίου» (εφεξής «Παπαντωνίου») είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την Εταιρεία μας, ο σεβασμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και ταυτόχρονα τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και οι επισκέπτες του ιστότοπού μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι κατά τη διάρκεια παροχής, συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους και να θεωρούν την εφαρμογή της προστασίας δεδομένων ως χαρακτηριστικό της ποιότητας της υπηρεσίας που παρέχεται. Για την εταιρεία Παπαντωνίου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών της και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και να εφαρμόζει αυτήν την πολιτική.

Αυτή η τρέχουσα δήλωση πολιτικής είναι μια σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες πελατών, εργαζομένων και επισκεπτών προκειμένου να τους παρέχουμε υπηρεσίες, να τους ενημερώνουμε για νέες προσφορές και να προωθούμε νέες υπηρεσίες μέσω της χρήσης κατάλληλων εργαλείων ασφαλείας και τεχνικών. Επίσης, στοχεύει στην ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο.

Η εταιρεία Παπαντωνίου διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει ή να ενημερώσει την παρούσα πολιτική χωρίς καμία προειδοποίηση σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Όταν μια τροποποίηση λάβει χώρα, θα καταστήσουμε κατόπιν αιτήματος διαθέσιμες  παλαιότερες εκδόσεις, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιες είναι αυτές οι τροποποιήσεις. Εάν αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν βασικά στοιχεία αυτής της Πολιτικής ή το νόημά της, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για αυτές τις τροποποιήσεις.

 

ΑΜΕΣΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ο Νόμος περί Κανονισμού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Νόμος 112 (Ι) / 2004), όπως τροποποιήθηκε, στο Μέρος 14, μεταφέρει τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/58 / ΕC για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Το άρθρο 106 του Nόμου αυτού ρυθμίζει την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ με ηλεκτρονικά μέσα.

Ο νόμος 112 (Ι) / 2004, όπως τροποποιήθηκε, αναφέρεται σε διαφημιστικά μηνύματα στα οποία άτομα ή εταιρείες διαφημίζουν προϊόντα ή υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται απευθείας σε συγκεκριμένα άτομα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων συστημάτων κλήσεων, ηλεκτρονικών διευθύνσεων, γραπτών μηνυμάτων (sms) και μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας (φαξ).

Το άρθρο 106 του Νόμου ρυθμίζει την άμεση εμπορική διαφήμιση προς φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων (Διασφάλιση έννομου συμφέροντος σχετικά με τις Ανεπιθύμητες Επικοινωνίες) Νόμου του 2005, που εκδόθηκε από τον Επίτροπο Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Αναρτήσεων, η προστασία από την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων έχει επεκταθεί και στα νομικά πρόσωπα.

 1. Συγκατάθεση

Η ισχύουσα νομοθεσία αναφέρει ότι για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων για άμεσο μάρκετινγκ, η συναίνεση των παραληπτών των μηνυμάτων πρέπει να λαμβάνεται εκ των προτέρων, δηλαδή να ισχύει η αρχή «Opt-in». Ως εκ τούτου, η εταιρεία Παπαντωνίου διασφαλίζει ότι έλαβε τη γραπτή συγκατάθεσή σας πριν από την αποστολή οποιουδήποτε υλικού μάρκετινγκ.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων σημαίνει οποιαδήποτε ελεύθερη, ρητή και συγκεκριμένη έκφραση πρόθεσης, εκφρασμένη με σαφή και πλήρως ενημερωμένο τρόπο και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού ενημερώνεται εκ των προτέρων, αποδέχεται την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία Παπαντωνίου κατά τη λήψη της συγκατάθεσης καταγράφει δεδομένα όπως την ημερομηνία και την ώρα που λήφθηκε η συγκατάθεση ώστε σε περιπτώσεις ελέγχου ή εξέτασης παραπόνων να μπορεί να αποδείξει ότι έλαβαν τη συγκατάθεση των παραληπτών.

 1. Αποστολή μηνυμάτων και/ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε πελάτες

Η εταιρεία Παπαντωνίου ενδέχεται να αποστέλλει μηνύματα ή/και ηλεκτρονικά μηνύματα στους πελάτες μας, αλλά στους παραλήπτες δίνεται η δυνατότητα, σε κάθε μήνυμα και/ή ηλεκτρονικό μήνυμα, να ζητούν τη διακοπή λήψης τους δωρεάν και με εύκολο τρόπο.

Μαζί με κάθε μήνυμα και/ή ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται, υπάρχουν οδηγίες που εξηγούν στον παραλήπτη πώς αυτός/αυτή μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τους. Για παράδειγμα, στο τέλος του μηνύματος που αποστέλλουμε, δηλώνεται ότι όσοι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν τα μηνύματα μπορούν να στείλουν μήνυμα ή να καλέσουν τον αριθμό χωρίς χρέωση ή να αλλάξουν τις ειδοποιήσεις τους (αν χρησιμοποιούν την εφαρμογή Παπαντωνίου)

Η εταιρεία Παπαντωνίου διασφαλίζει ότι τα στοιχεία του αιτήματος διαγραφής καταγράφονται, όπως η ημερομηνία και η ώρα υποβολής του αιτήματος διαγραφής.

 

 1. Ανάθεση αποστολής μηνυμάτων σε διαφημιστική εταιρεία

Η εταιρεία Παπαντωνίου μπορεί να επικοινωνήσει με διαφημιστικές εταιρείες για να αναλάβουν να αποστέλλουν μηνύματα εκ μέρους μας έναντι χρέωσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία Παπαντωνίου εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσει της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

 1. Τα δικαιώματα των προσώπων που υπόκεινται σε θεραπεία

Η εταιρεία Παπαντωνίου λαμβάνει σοβαρά υπόψη και προωθεί τα δικά σας δικαιώματα όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δικαιώματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στην ταχυδρομική διεύθυνση στο τέλος αυτής της πολιτικής.

Για τη δική σας ασφάλεια και για την πληρέστερη νομική συμμόρφωσή μας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας όταν ανταποκρινόμαστε σε υπάρχον αίτημα. Εάν δεν μπορείτε να ταυτοποιήσετε τον εαυτό σας, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

 1. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς, τον σκοπό της επεξεργασίας και τυχόν τρίτους παραλήπτες.
 2. Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διόρθωση και/ή συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς.
 3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς, εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, αλλά δεν επιθυμείτε να διαγράψετε τα δεδομένα και χρειάζεστε δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών δικαιωμάτων ή σε περίπτωση που έχετε κοινοποιήσει την αντίρρησή σας για την αποκάλυψη εργασιών.
 4. Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που είναι αποθηκευμένα από εμάς.
 5. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που μας έχετε παράσχει, το οποίο θα σταλεί σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή. Σε περίπτωση που ζητήσετε την απευθείας αποστολή δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.
 6. Δικαίωμα αντίρρησης: Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από έννομα συμφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1(f) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 7. Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, η οποία θα ανακληθεί για το μέλλον. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέχρι η ανάκληση να καταστεί νομικά έγκυρη δεν επηρεάζονται από αυτή. Ευελπιστούμε να καταλαβαίνετε ότι η επεξεργασία της ανάκλησής σας ενδέχεται να διαρκέσει κάποιο χρόνο για τεχνικούς λόγους και ότι ενδέχεται να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς εντός του διαστήματος αυτού.
 8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στη ρυθμιστική αρχή: Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ή εάν τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να μας ενημερώσετε ή να υποβάλετε το παράπονό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή γράψτε μας στην ταχυδρομική διεύθυνση εμφανιζόμενη στο τέλος αυτού του εγγράφου για να το αξιολογήσουμε και για την εσωτερική μας βελτίωση ή εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας στο Γραφείο Προστασίας Δεδομένων http://www.dataprotection.gov.cy, την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Παπαντωνίου (ΥΠΔ) επιβλέπει τη συμμόρφωση με την παρούσα δήλωση απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορία σχετικά με αυτήν τη δήλωση απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ως εξής:

 • Στείλτε μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ή

 • Γράφοντας μας στη διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σούπερμάρκετ Παπαντωνίου

C.A.C. Papantoniou Trading Ltd, Λεωφ. Ελλάδος 1, 8020 Πάφος Κύπρος

Έκδοση: Μάρτιος 2021 - Έκδοση 1.1

Λεωφόρος Ελλάδος 1
8020 Πάφος, Κύπρος

+357 26 936 600

[email protected]